DESYaTNIKOVA, E V

Issue Section Title Abstract File
Vol 19, No 2 (2016) Articles EPIDEMIOLOGIYa PERELOMOV PROKSIMAL'NOGO OTDELA BEDRENNOY KOSTI V STRANAKh REGIONA PO REZUL'TATAM MNOGOTsENTROVOGO EPIDEMIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa EVA Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies